Απόφαση σταθμός στη Ρόδο: Δεν νομιμοποιείται η “PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση” για δάνεια της ΑΤΕ ΒΑΝΚ

ΑΤΕ

Οταν το 2012 ανακλήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ ΒΑΝΚ), ένα μέρος των δανειακών συμβάσεων μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, και ένα άλλο παρέμεινε στα ”μη μεταβιβάσιμα” στοιχεία της υπό εκκαθάριση πλέον ΑΤΕ ΒΑΝΚ.
Ειδική Εκκαθαρίστρια της ΑΤΕ ΒΑΝΚ ορίστηκε η “PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση”.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με απόφαση που εξέδωσε, κάνοντας δεκτούς ισχυρισμούς δανειολήπτη, έκρινε ότι η εκκαθαρίστρια εταιρεία PQH δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την άσκηση της αγωγής διεκδίκησης γιατί δεν αποδεικνύεται ότι το ένδικο δάνειο είναι από αυτά που παρέμειναν στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ ΒΑΝΚ και δεν μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Δεν αποδείχθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ότι δικαιούχος άσκησης της συγκεκριμένης αγωγής για την είσπραξη της απαιτήσεως είναι η ειδική εκκαθαρίστρια και το Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολό της την αγωγή ως ουσία αβάσιμης, ενώ καταδικάστηκε η ενάγουσα ειδική εκκαθαρίστρια στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του εναγόμενου δανειολήπτη.

Αναφέρονται μεταξύ άλλων στην απόφαση τα εξής:

Δυνάμει σύμβασης τοκοχρεωλυτικού στεγαστικού δανείου, η ενάγουσα χορήγησε στον εναγόμενο δάνειο ποσού 150.000 ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται σε αυτήν.

Συμφωνήθηκε δε ότι το δάνειο θα ήταν εξοφλητέο σε 480 ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, πλην έντοκης περιόδου χάριτος εννέα μηνών.

Δυνάμει δε του υπ’ αριθμ. 7 όρου της ως άνω σύμβασης, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης ή τμήματος αυτής ή σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης δεδουλευμένων τόκων και εξόδων, κατόπιν παρόδου τριών μηνών από την υπερημερία του οφειλέτη, η ενάγουσα θα δικαιούνταν να καταγγείλει τη σύμβαση και να αναζητήσει το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού του δανείου, το οποίο θα καθίσταται από την καταγγελία ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, επιβαρυνόμενο με το οικείο επιτόκιο υπερημερίας.

Προς απόδειξη του ύψους της ανωτέρω χρηματικής απαίτησής της κατά του εναγόμενου, η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει αποσπάσματα των τηρούμενων σε ηλεκτρονική μορφή εμπορικών της βιβλίων, που εμπεριέχουν την κίνηση των λογαριασμού της επίμαχης σύμβασης.

Ωστόσο, τα εν λόγω αποσπάσματα δεν λαμβάνονται υπόψιν ως έγγραφα προς απόδειξη του ύψους της -κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας- απαίτησής της, διότι στερούνται αποδεικτικής δύναμης, ενόψει του ό,τι δεν αποδεικνύεται ότι περιλήφθηκε στην ένδικη σύμβαση σχετική δικονομική σύμβαση μεταξύ των συμβληθέντων μερών που θα ανήγαγε τα αποσπάσματα των μηχανογραφικώς τηρούμενων βιβλίων της ενάγουσας, στα οποία αποτυπώνεται η κίνηση του λογαριασμού, σε αποδεικτικό μέσο υπέρ της εκδότριάς τους.

Επιπλέον, ο εναγόμενος αμφισβητεί ρητά τη φερόμενη εις βάρος του απαίτηση της ενάγουσας, καθώς επίσης και την κίνηση και τις χρεώσεις που η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι προκύπτουν από αυτά.

Ως εκ τούτου, η ένδικη σύμβαση εμπίπτει μεν στις συμβάσεις που αφορούν στην αγορά ή στην επισκευή ακινήτου που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, οι οποίες ασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια επί του οικείου ακινήτου, πλην όμως, δεν αποδεικνύεται ότι ο εναγόμενος βρισκόταν σε υπερημερία άνω των 180 ημερών ή άνω των 90 ημερών όσον αφορά στην καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, που να αφορά στην επίμαχη πιστωτική σύμβαση στεγαστικού δανείου και εν γένει ουδόλως αποδεικνύεται ότι οι έννομες σχέσεις που πηγάζουν από την ένδικη πιστωτική σύμβαση συμπεριλαμβάνονταν στα «μη μεταβιβάσιμα» προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στοιχεία, κατά τους όρους του προμνησθέντος Παραρτήματός της από απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος που ελήφθη στη συνεδρίαση 4/27-07-2012 (ΦΕΚ τ. ΕΓ 2209/27-07-2012). Συνεπεία τούτων δεν αποδεικνύονται προεχόντως τα επικληθέντα από την ενάγουσα πραγματικά περιστατικά προς θεμελίωση της επικαλούμενης ενεργητικής νομιμοποίησής.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.

Γίνετε συνδρομητές στο «Δικαστικό Ρεπορτάζ», το κορυφαίο μηνιαίο περιοδικό για τη Δικαιοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις